ThaiCupid Chính Sách Hoàn Trả Tiền

Sự hài lòng của khách hàng

Sự hài lòng của khách hàng luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Nếu bạn hoàn toàn không hài lòng với dịch vụ, vui lòng liên hệ Đội ngũ Dịch vụ Khách hàng và cho chúng tôi biết. Nếu chúng tôi không thể khắc phục bất kỳ vấn đề gì để bạn hoàn toàn hài lòng thì chúng tôi sẽ cộng thêm cho bạn một khoảng thời gian sử dụng quyền thành viên của bạn nữa hoặc hoàn lại phí thành viên cho bạn với những điều kiện sau.

Chúng tôi sẽ hoàn toàn bộ phí trong những trường hợp sau: -

Theo quyết định của mình, chúng tôi có thể hoàn phí cho các thành viên với nhiều lý do khác nhau. Nếu bạn yêu cầu hoàn phí tùy theo quyết định của chúng tôi, vui lòng cung cấp giải thích chi tiết vì sao bạn cho rằng bạn đủ điều kiện được hoàn phí.

Hoàn trả từng phần cho thời gian không sử dụng đến

Không hoàn trả từng phần cho thời gian không sử dụng đến, Chúng tôi chỉ hoàn trả cho thời gian không sử dụng đến nếu bạn đã không bắt đầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi và đã không bắt đầu liên lạc hoặc đã không được các hội viên khác bắt liên lạc.