Tuyên bố Quyền riêng tư

1. Tuyên b v Quy n riêng t c a Cupid Media

(C p nh t l n cu i ngày 18 tháng 10, 2021)

1.1 Đi u kho n S b

(a) Đi u kho n chung

ThaiCupid.com ( Trang web) đ c s h u và đi u hành b i Cupid Media Pty Ltd ACN 104 844 564, m t công ty đã đăng ký t i Úc ( Cupid Media). Cupid Media là m t ph n c a Dating Group of Companies

Cupid Media cam k t b o v quy n riêng t c a ng i dùng. Chúng tôi hi u r ng ng i truy c p và ng i dùng c a Trang web quan tâm đ n quy n riêng t c a h cũng nh tính b o m t và s an toàn đ i v i b t kỳ D li u Cá nhân nào mà h đã cung c p.

Chúng tôi s ch thu th p, s d ng và ti t l D li u Cá nhân theo Tuyên b v Quy n riêng t này, và các lu t hi n hành t i các khu v c pháp lý n i chúng tôi đang thu th p D li u Cá nhân. N u có b t kỳ s không nh t quán nào gi a Tuyên b v Quy n riêng t này và lu t có th đ c áp d ng, lu t có liên quan s chi m u th trong ph m vi có s không nh t quán x y ra.

(b) Liên h

Thông tin liên h c a chúng tôi là:

M u h tr tr c tuy n: Nh p vào đây (s d ng tùy ch n này đ đ c h tr nhanh nh t)

Email: team@ThaiCupid.com

Đi n tho i: +61 7 5571 1181

S fax: +61 7 3103 4000

H p th : ThaiCupid.com, PO Box 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Australia

Giám đ c: Kristina Sakunts, William Alena

Email v v n đ b o m t: privacy@cupidmedia.com

N u b n Liên minh Châu Âu, VeraSafe đã đ c ch đ nh làm đ i di n c a Cupid Media t i Liên minh Châu Âu đ i v i các v n đ b o v d li u. Ngoài cách liên h v i chúng tôi qua thông tin liên h c a chúng tôi trên, b n có th liên h VeraSafe đ i v i các v n đ liên quan đ n vi c x lý d li u cá nhân c a b n. Đ th c hi n yêu c u này, xin vui lòng liên h v i VeraSafe b ng m u liên h này: https://www.verasafe.com/privacy‐services/contact‐article‐27‐ representative.

Ngoài ra, b n cũng có th liên h VeraSafe t i các đ a ch sau:

Tên: VeraSafe Czech Republic s.r.o
Đ a ch : Klimentsk6 46 Prague 1, 11002 C ng hòa Séc; ho c

Tên: VeraSafe Ireland Ltd
Đ a ch : Unit 3D North Point House, North Point Business Park, New Mallow Road, Cork T23AT2P, Ireland.

N u b n V ng qu c Anh, VeraSafe đã đ c ch đ nh làm đ i di n c a Cupid Media t i V ng qu c Anh đ i v i các v n đ b o v d li u, theo Đi u 27 c a Quy đ nh chung v b o v d li u c a V ng qu c Anh. Ngoài cách liên h v i chúng tôi qua thông tin liên h c a chúng tôi trên, b n có th liên h VeraSafe đ i v i các v n đ liên quan đ n vi c x lý d li u cá nhân c a b n. Đ th c hi n yêu c u này, xin vui lòng liên h v i VeraSafe b ng m u liên h sau: https://verasafe.com/public‐resources/contact‐data‐protection‐ representative hay qua s đi n tho i +44 (20) 4532 2003.

Ngoài ra, b n cũng có th liên h VeraSafe t i đ a ch sau:

VeraSafe United Kingdom Ltd.
37 Albert Embankment
London SE1 7TL
United Kingdom

1.2 C s đ Thu th p

Chính sách v quy n riêng t này đ a ra các chính sách c a Cupid Media liên quan đ n vi c thu th p và s d ng D li u Cá nhân c a b n khi b n s d ng Trang web và các Trang web Liên quan c a Cupid Media ho c b t kỳ trang web liên k t nào c a Dating Group. Các t đ c vi t hoa, ch ng h n nh "D li u Cá nhân" và "D li u Cá nhân Lo i Đ c bi t", đ c đ nh nghĩa trong đi u kho n 1.9 c a chính sách này.

Khi thu th p D li u Cá nhân c a b n, chúng tôi s th c hi n trên c s sau:

(a) D ch v theo h p đ ng

Khi b n t o tài kho n thông qua Trang web c a chúng tôi, ho c m t trong các Trang web có Liên quan c a Cupid Media ho c trang web do Dating Group đi u hành, và yêu c u chúng tôi cung c p d ch v cho b n, chúng tôi s c n thu th p và s d ng D li u Cá nhân c a b n đ :

(i) ký k t th a thu n gi a chúng tôi v i b n; và


(ii) cung c p cho b n các d ch v chúng tôi có trên Trang web c a chúng tôi.

(b) M c đích Kinh doanh H p pháp

Trong tr ng h p chúng tôi không thu th p và s d ng D li u Cá nhân c a b n cho m c đích ký k t th a thu n v i b n ho c đ cung c p các d ch v c a chúng tôi cho b n, chúng tôi v n có th thu th p và s d ng D li u Cá nhân c a b n khi chúng tôi cho r ng:

(i)b n s không b nh h ng b t l i b i vi c thu th p và s d ng c a chúng tôi;
(ii) vi c thu th p và s d ng nh v y phù h p v i nh ng gì b n mong đ i m t cách h p lý đ i v i vi c chúng tôi s d ng D li u Cá nhân c a b n; và
(iii) đi u đó là c n thi t đ th c hi n các l i ích h p pháp c a chúng tôi.

Đi u này có th bao g m, ví d , vi c s d ng D li u Cá nhân c a b n đ c i thi n Trang web c a chúng tôi ho c ph m vi d ch v mà chúng tôi cung c p cho b n.

(c) Tuân th pháp lu t

Có m t s tình hu ng nh t đ nh mà chúng tôi có th đ c yêu c u x lý D li u cá nhân c a b n đ tuân th lu t pháp, ch ng h n nh chúng tôi ph i tuân theo l nh c a Tòa án ho c c quan qu n lý yêu c u x lý nh v y.

(d) S đ ng ý c a b n

V i vi c truy c p và s d ng Trang web, b n đ ng ý v i vi c thu th p và s d ng D li u Cá nhân c a b n theo các đi u kho n c a Tuyên b v Quy n riêng t này. V i vi c đăng ký tài kho n ho c đăng nh p v i t cách thành viên trên Trang web ho c Trang web có liên quan, b n đ ng ý v i vi c thu th p và s d ng D li u Cá nhân và D li u Cá nhân Lo i Đ c bi t c a b n.

B n có th rút l i s đ ng ý c a mình đ i v i vi c chúng tôi thu th p và s d ng D li u Cá nhân c a b n b t kỳ lúc nào b ng cách ng ng s d ng Trang web ho c Trang web có liên quan. N u b n là thành viên đã t o tài kho n, b n có th rút l i s đ ng ý c a mình đ i v i vi c chúng tôi thu th p và s d ng D li u Cá nhân và D li u Cá nhân Lo i Đ c bi t b ng cách ng ng s d ng tài kho n c a b n và yêu c u t m d ng ho c xóa tài kho n c a b n. Yêu c u t m d ng ho c xóa có th đ c th c hi n thông qua tài kho n c a b n ho c b ng cách liên h v i chúng tôi s d ng thông tin liên h có trong đi u kho n 1.1 (b) c a Tuyên b v quy n riêng t này.

Xin l u ý r ng đ xóa m i D li u Cá nhân mà chúng tôi đã thu th p t b n, b n ph i đ a ra yêu c u theo quy trình đ c nêu trong đi u kho n 1.7 (f) c a Tuyên b v Quy n riêng t này.

1.3 n danh

Do tính ch t c a các d ch v do Cupid Media cung c p, chúng tôi không th giao d ch v i b n mà không bi t h tên đ y đ c a b n. Khi b n đăng ký d ch v c a chúng tôi, b n c n ph i cung c p thông tin đ nh danh b n thân và s d ng thông tin trung th c và chính xác .

1.4 Thu th p d li u

(a) T t c ng i dùng

B t c khi nào b n (bao g m c ng i dùng không ph i là thành viên) truy c p Trang web c a chúng tôi, máy ch c a chúng tôi s t đ ng ghi l i thông tin cho m c đích th ng kê v vi c s d ng Trang web c a b n, ch ng h n nh :

(i) lo i trình duy t đ c s d ng;
(ii) URL chuy n đ n;
(Iii) đ a ch IP;
(iv) s l ng và lo i trang web đ c xem;
(v) ngày và th i gian truy c p; và
(vi) URL thoát.

Thông tin chúng tôi thu th p v b n này không ph i là D li u Cá nhân và, trong m i tr ng h p, đ u đ c n danh. Chúng tôi không liên k t thông tin n danh v i b t kỳ D li u Cá nhân nào khác tr khi b n đã đăng ký làm thành viên ho c đăng nh p v i t cách là thành viên t i th i đi m s d ng. Theo đó, n u b n ch a đ nh danh chính mình trên Trang web, nh b ng cách đăng ký làm thành viên ho c đăng nh p v i t cách thành viên, chúng tôi s không liên k t thông tin l u l i v vi c b n s d ng Trang web c a chúng tôi v i cá nhân b n.

(b) Thành viên

Khi b n đăng ký làm thành viên, chúng tôi s thu th p thông tin v b n đ cung c p cho b n đ y đ quy n l i c a thành viên. Chúng tôi thu th p thông tin không đ nh danh cũng nh D li u Cá nhân tr c ti p t b n khi b n đăng ký l n đ u và đôi khi sau đó n u b n cung c p cho chúng tôi thông tin b sung.

D li u cá nhân có th đ c Cupid Media thu th p bao g m:

(i) h tên đ y đ c a b n;
(ii) đ a ch email c a b n;
(Iii) đ a ch c trú c a b n;
(iv) s đi n tho i c a b n;
(v) m t b c nh c a b n;
(vi) tu i c a b n;
(vii) ngh nghi p c a b n;
(viii) mô t v ngo i hình c a b n;
(ix) thông tin thanh toán và th tín d ng c a b n (n u b n cung c p).

Đ tuân th pháp lu t và cho phép b n s d ng các d ch v c a chúng tôi, chúng tôi cũng có th thu th p m t s D li u Cá nhân lo i Đ c bi t bao g m:

(i) ngu n g c ch ng t c hay dân t c c a b n;
(ii) quan đi m chính tr c a b n;
(Iii) > tín ng ng tôn giáo ho c các liên k t v i các tín ng ng c a b n;
(iv) ni m tin tri t h c c a b n ho c t cách thành viên hi p h i;
(v) s c kh e c a b n;
(vi) s thích, thói quen ho c xu h ng tình d c c a b n; và
(vii) Lý l ch t pháp c a b n (n u b n là c dân M ).

V i vi c truy c p và s d ng Trang web, B n rõ ràng cho phép thu th p và s d ng D li u Cá nhân Lo i Đ c bi t c a b n theo các đi u kho n c a Tuyên b Quy n riêng t này. B n rõ ràng th a nh n và đ ng ý v i vi c chuy n D li u Cá nhân Lo i Đ c bi t c a b n cho các nhà cung c p d ch v bên th ba c a chúng tôi, bao g m các d ch v h n hò liên k t do Dating Group ki m soát và đi u hành

(c) Cookie và các công ngh theo dõi khác

Nh m c i thi n tr i nghi m c a b n trên Trang web c a chúng tôi, chúng tôi có th s d ng cookie và các công ngh theo dõi khác, nh các pixel tag, web beacon, ID thi t b hay ID qu ng cáo.

B n có th t ch i s d ng cookie b ng cách ch n cài đ t thích h p trên trình duy t c a b n, tuy nhiên vui lòng l u ý r ng n u b n làm đi u này, b n có th không s d ng đ y đ ch c năng c a Trang web này đ c.

Trang web c a chúng tôi s d ng Google Analytics, m t d ch v truy n d li u l u l ng truy c p trang web đ n các máy ch Google Hoa Kỳ. Google Analytics không đ nh danh ng i dùng cá nhân ho c liên k t đ a ch IP c a b n v i b t kỳ d li u nào khác do Google n m gi . Chúng tôi s d ng các báo cáo do Google Analytics cung c p đ giúp chúng tôi hi u l u l ng truy c p trang web và vi c s d ng trang web.

B n có th tùy ch nh ho c b Google Analytics cho Qu ng cáo hi n th b ng Cài đ t qu ng cáo cho tài kho n Google c a b n.

Trang web c a chúng tôi s d ng Cookies và các công ngh theo dõi khác đ h tr Google Analytics cho:

(i) Tích h p n n t ng qu ng cáo Google;
(ii) Báo cáo nhân kh u h c và s thích;
(Iii) Qu ng cáo hi n th bao g m Remarketing và Báo cáo Google Display Network Impression đ qu ng cáo tr c tuy n các d ch v c a chúng tôi;
(iv) t i u hóa và cá nhân hóa các d ch v qu ng cáo d a trên các l n b n đã truy c p vào trang web c a chúng tôi tr c đây; và
(v) báo cáo vi c s d ng các d ch v qu ng cáo và t ng tác v i s l n hi n th qu ng cáo và vi c chúng có liên quan th nào đ n l t truy c p vào trang web c a chúng tôi.

Cookie và các công ngh theo dõi khác cũng có th đ c s d ng đ h tr phân tích b i các bên th ba khác.

(d) T ng tác c a bên th ba

Chúng tôi có th cho phép các bên th ba, bao g m các nhà cung c p d ch v , các công ty qu ng cáo, các n n t ng qu n lý d li u và các m ng qu ng cáo đ c y quy n cung c p qu ng cáo trên trang web c a chúng tôi.

Các công ty này có th s d ng các công ngh theo dõi (nh cookie, pixel tag, web beacon, ID thi t b hay ID qu ng cáo) đ thu th p thông tin v ng i dùng xem ho c t ng tác v i qu ng cáo c a h . M i thông tin đ c các bên th ba này thu th p qua cookie là hoàn toàn n danh và không th đ nh danh đ c. Ví d v các bên th ba nh v y bao g m: 360, Adobe, Akamai, Appnexus, Baidu, Bing, Cake, Chargeback.com, Criteo, Dating Group, Ecom Services, Facebook, Firebase, Google Ads, Google Ads Manager, Google Analytics, HotJar, Index Exchange, Naver, Olark, Oracle, Publift, Pubmatic, Pusher, RayGun, Rubicon Project, SDL, Sentient, Taboola, TikTok, Twitter, Urban Airship, Visa Inc. Yahoo, Yandex, Zero Bounce.

B n có th t ch i vi c thu th p d li u c a bên th ba b ng cách ch n cài đ t phù h p trên trình duy t c a b n ho c b ng cách t t h s c a b n.

Ngoài ra, có m t s n i trên Trang web c a chúng tôi mà b n có th truy c p các trang web c a bên th ba không ho t đ ng theo Tuyên b v Quy n riêng t này và chúng tôi không ki m soát chúng. Các trang web bên th ba này có th thu th p thông tin cá nhân c a b n. Chúng tôi khuyên b n nên tham kh o tuyên b quy n riêng t c a t t c các trang web bên th ba mà b n truy c p.

(e) Ph ng ti n truy n thông xã h i

Giao di n Cupid Media v i các trang truy n thông xã h i nh Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest, Weibo, Tiktok và các trang khác. N u b n ch n "thích" ho c "chia s " thông tin t Trang web c a chúng tôi thông qua các d ch v này, b n nên xem l i chính sách quy n riêng t c a d ch v liên quan. N u b n là thành viên c a m t trang web truy n thông xã h i, các giao di n có th cho phép trang truy n thông xã h i k t n i các l t truy c p c a b n vào Trang web này v i D li u cá nhân khác.

1.5 M c đích c a vi c thu th p, l u gi , s d ng và ti t l D li u cá nhân

(a) Ch thu th p t b n

Khi h p lý ho c có th làm đi u này, chúng tôi s ch thu th p D li u cá nhân v b n m t cách tr c ti p t b n.

(b) M c đích c a vi c thu th p D li u cá nhân

Chúng tôi s ch thu th p D li u Cá nhân c n thi t m t cách h p lý cho vi c:

(i) cho phép chúng tôi x lý đ n đăng ký làm thành viên c a b n và cho phép chúng tôi cung c p d ch v cho b n (bao g m t o h s có th xem công khai c a b n, cho phép các thành viên tìm ki m thành viên phù h p và cung c p cách liên l c gi a các thành viên);
(ii) cho phép b n d dàng di chuy n ho c chuy n m t h s mà b n đã t o trên Trang web c a chúng tôi sang m t trang web ho c d ch v khác mà chúng tôi s h u, v n hành ho c liên k t, bao g m m t d ch v khác do thành viên c a Dating Group cung c p;
(iii) m c đích nghiên c u và th ng kê n i b c a chúng tôi (bao g m phân tích giá tr khách hàng và phân khúc th tr ng);
(iv) cho phép chúng tôi chuy n đ n b n thông tin ho c tài li u khác mà chúng tôi tin r ng có th b n quan tâm;
(v) cho phép b x lý thanh toán x lý các kho n thanh toán mà b n th c hi n cho chúng tôi; và
(vi) b t kỳ m c đích nào khác đ c ch ra trong Đi u kho n s d ng trang web c a chúng tôi có trên Trang web c a chúng tôi

("M c đích chính").

Chúng tôi không bán D li u cá nhân cho b t kỳ bên th ba nào ho c cung c p D li u cá nhân cho các bên th ba vì b t kỳ m c đích kinh doanh nào (tr khi đ c đ c p c th trong Tuyên b quy n riêng t này).

(c) S d ng và ti t l D li u cá nhân

Vi c s d ng D li u Cá nhân cho M c đích Chính s bao g m vi c s d ng D li u Cá nhân trong các quy trình ra quy t đ nh t đ ng.

Chúng tôi s ch s d ng ho c ti t l D li u cá nhân v b n cho m c đích khác ngoài M c đích chính (là "M c đích ph ") khi nh ng đi u sau đ c áp d ng:

(i) M c đích ph có liên quan đ n M c đích chính và, n u D li u cá nhân là D li u cá nhân lo i đ c bi t, M c đích ph có liên quan tr c ti p đ n M c đích chính; và
(ii) b n s mong mu n chúng tôi s d ng ho c ti t l D li u Cá nhân cho M c đích ph m t cách h p lý; ho c
(Iii) b n đã đ ng ý s d ng ho c ti t l cho M c đích ph ; ho c
(iv) vi c s d ng ho c ti t l D li u Cá nhân là b t bu c ho c đ c cho phép theo lu t, quy đ nh ho c l nh c a tòa án.

Đ qu ng bá s n ph m và d ch v c a chúng tôi đ n b n, chúng tôi có th cung c p d li u đ a ch email c a b n (và không có D li u Cá nhân nào khác) cho các bên th ba, nh Facebook và các công ty khác trong Dating Group, đ nh m m c tiêu qu ng cáo c a chúng tôi đ n b n t t h n b ng cách s d ng các s n ph m nh Đ i t ng tùy ch nh c a Facebook.

Vi c so sánh d li u đ a ch email đ c hash c a b n s ch nh m m c đích qu ng bá s n ph m và d ch v c a chúng tôi đ n b n và s không đ c bên th ba đó s d ng cho b t kỳ m c đích nào khác. Vi c so sánh d li u đ a ch email đ c hash c a b n s không đ c s d ng đ đ nh danh b n hay đ a ch email c a b n và chúng tôi không cung c p thông tin nào khác v b n cho bên th ba đó. Trong tr ng h p chuy n D li u Cá nhân c a b n trong t p đoàn, b n s đ c yêu c u đ ng ý đ i v i vi c đó

B n có th rút l i s cho phép c a b n đ i v i vi c chúng tôi s d ng D li u Cá nhân c a b n cho các M c đích Chính và Ph b t c lúc nào b ng cách liên h v i chúng tôi, s d ng thông tin liên h trong đi u 1.1(b) c a Tuyên b v Quy n riêng t này. Tuy nhiên, đi u này có th nh h ng ho c h n ch kh năng s d ng các d ch v c a Trang web và Cupid Media c a b n.

(d) L u gi d li u cá nhân

Chúng tôi s áp d ng quy trình th c ti n t t nh t và th c hi n t t c các b c h p lý đ b o v D li u Cá nhân mà chúng tôi l u gi tránh:

(i) s d ng sai m c đích, can thi p và làm m t; và
(ii) truy c p trái phép, s a đ i, ho c ti t l .

Trong tr ng h p hi m có th x y ra, n u có s vi ph m d li u nghiêm tr ng có kh năng d n đ n r i ro đ i v i các quy n và t do c a b n, chúng tôi s không ch m tr thông báo cho c quan giám sát thích h p trong khu v c n m trong ph m vi quy n h n c a b n. Khi có nguy c cao r ng vi c vi ph m d li u nghiêm tr ng s nh h ng đ n quy n và t do c a b n, chúng tôi cũng s thông báo cho b n v vi ph m đó.

(e) Ti t l n c ngoài

M i thông tin h s mà b n đã cung c p cho chúng tôi đ u có th đ c xem công khai trên h s c a b n, b t k ng i xem đâu. B ng cách t o m t h s , b n th a nh n r ng ng i nh n thông tin n c ngoài s có th xem h s c a b n.

Đ cung c p h tr cho khách hàng, th c hi n các ch c năng c a văn phòng h tr , th c hi n các nhi m v phòng ch ng gian l n ho c cung c p các d ch v cho b n, chúng tôi có th c n cho phép nhân viên ho c các nhà cung c p c a chúng tôi (nh ng ng i có th ho c có ngu n l c qu c gia khác ngoài qu c gia b n c trú) truy c p thông tin h s , thông tin thanh toán ho c D li u Cá nhân khác mà b n đã cung c p.

Chúng tôi đã th c hi n các bi n pháp b o m t nh m b o v tính b o m t c a D li u Cá nhân c a b n. Tuy nhiên, khi chuy n d li u, v n có r i ro trong vi c vi ph m d li u. Có th có tr ng h p D li u Cá nhân c a b n đ c chuy n đ n các t ch c qu c t và qu c gia bên th ba v n không ph i là đ i t ng c a quy t đ nh t ng x ng c a Ban Quy đ nh B o v D li u Chung, hay quy t đ nh c a c quan giám sát t ng đ ng trong ph m vi quy n h n c a b n. Vi c chuy n d li u nh v y là c n thi t đ chúng tôi th c hi n nghĩa v c a mình đ c quy đ nh trong Đi u kho n S d ng Trang web c a Cupid Media và đ chúng tôi cung c p d ch v c a chúng tôi cho b n.

V i vi c cung c p D li u Cá nhân và D li u Cá nhân Lo i Đ c bi t c a b n, b n rõ ràng cho phép chuy n và x lý qu c t các d li u đó theo Tuyên b v Quy n riêng t này, bao g m gi i h n đ i v i b t kỳ thành viên nào c a Dating Group,v i hi u bi t và đ c thông báo đ y đ v các r i ro liên quan đ n vi c chuy n và x lý đó.

B n có th rút l i s cho phép c a b n b t c lúc nào b ng cách liên h v i chúng tôi s d ng thông tin liên h trong đi u 1.1(b) c a Tuyên b v Quy n riêng t này. Tuy nhiên, đi u này có th nh h ng ho c h n ch kh năng s d ng các d ch v c a Trang web và Cupid Media c a b n.

Trong t t c các tr ng h p khác, chúng tôi s ch ti t l D li u Cá nhân cho T ch c Qu c t ho c ng i nh n thu c Qu c gia Bên th Ba n u vi c ti t l thông tin đ c yêu c u ho c cho phép theo lu t pháp, quy đ nh ho c l nh c a tòa án.

(f) Thông tin không yêu c u

N u chúng tôi thu th p D li u Cá nhân c a b n mà chúng tôi ch a tìm ki m hay yêu c u, và n u chúng tôi xác đ nh r ng chúng tôi đ c phép thu th p thông tin đó, chúng tôi s x lý thông tin đó phù h p v i các đi u kho n c a Tuyên b v Quy n riêng t này. Trong t t c các tr ng h p khác, chúng tôi s h y ho c h y nh n d ng D li u Cá nhân có liên quan ngay khi có th , n u làm nh v y là h p pháp và h p lý.

(g) Thông tin không đ c b o m t

B t kỳ tài li u ho c thông tin nào do b n cung c p đ đ a vào b t kỳ h s thành viên nào s đ c coi là không b o m t và không thu c quy n s h u. Chúng tôi có th s d ng các tài li u ho c thông tin nh v y mà không b h n ch . C th , Cupid Media s s d ng tài li u ho c thông tin (bao g m m i thông tin h s , hình nh, video ho c b n ghi âm trong h s ) mà b n đã cung c p cho chúng tôi đ sao chép h s c a b n vào b t kỳ trang web h n hò thích h p nào do Cupid Media, hay b t kỳ trang web h n hò liên quan nào khác là thành viên c a Dating Group, s h u và đi u hành. B t kỳ tài li u ho c thông tin nào do b n cung c p s đ c cung c p cho các thành viên ho c ng i dùng khác c a Trang web đ c.

(h) Liên l c

Chúng tôi có quy n g i th đi n t cho b n v nh ng ng i phù h p đ c đ xu t, thông báo v ho t đ ng nh thông báo có ng i quan tâm hay thông báo có tin nh n, khuy n mãi hay u đãi, nh ng thay đ i hay b sung đ i v i các d ch v c a chúng tôi hay b t kỳ s n ph m và d ch v nào c a các doanh nghi p liên k t v i chúng tôi.

N u b n là thành viên c a Trang web c a chúng tôi, b n có th qu n lý các tùy ch n email c a mình b ng cách s d ng cài đ t trên trang "Thông báo" đ tùy ch nh lo i email thông tin b n mu n nh n.

1.6 H y d li u cá nhân

Chúng tôi s ch gi thông tin c a b n cho đ n khi chúng tôi c n thông tin đó cho m c đích chính đáng c a doanh nghi p và nh đ c pháp lu t hi n hành cho phép. Chúng tôi s th c hi n các b c h p lý đ xóa m i D li u Cá nhân mà chúng tôi có v b n n u:

(i) chúng tôi không còn c n D li u Cá nhân cho các m c đích mà vì đó chúng đ c thu th p và chúng tôi cũng không có quy n gi l i d li u đó; và
(ii) chúng tôi không b yêu c u ho c b t bu c theo lu t pháp, quy đ nh ho c l nh c a tòa án đ gi l i thông tin đó.

N u m t s thông tin nh t đ nh đã đ c cung c p cho bên th ba theo Tuyên b v Quy n riêng t này, vi c l u gi thông tin đó s ph i tuân theo các chính sách c a bên th ba có liên quan.

1.7 Truy c p, ch nh s a và tính kh chuy n

(a) Truy c p d li u cá nhân

Chúng tôi s cung c p cho b n quy n truy c p theo yêu c u vào D li u Cá nhân do chúng tôi l u gi liên quan đ n b n ngo i tr trong ph m vi:

(i) vi c cho phép truy c p s là b t h p pháp; hay
(ii) vi c t ch i truy c p là b t bu c hay đ c phép b i hay theo lu t, quy đ nh ho c l nh c a tòa án có liên quan.

Đ yêu c u quy n truy c p vào D li u cá nhân c a b n, vui lòng liên h v i chúng tôi b ng cách s d ng các thông tin đ c cung c p trong đi u 1.1 (b) c a Tuyên b v Quy n riêng t này.

Sau khi nh n đ c yêu c u c a b n, chúng tôi s liên h v i b n trong vòng m t (1) tháng k t ngày nh n đ c yêu c u c a b n và cung c p cho b n D li u Cá nhân đ c yêu c u, tr khi chúng tôi xác đ nh r ng có m t s lý do ho c nghĩa v bu c chúng tôi ph i t ch i quy n truy c p vào D li u cá nhân.

(d) Ti t l cho bên th ba

Chúng tôi không bán D li u Cá nhân c a b n cho b t kỳ bên th ba nào. Tr khi đ c đ c p c th trong Tuyên b v Quy n riêng t này, chúng tôi cũng không ti t l D li u cá nhân c a b n cho b t kỳ bên th ba nào cho các m c đích kinh doanh khác. Tuy nhiên, b t k đi u này, b t c lúc nào b n cũng có th yêu c u chúng tôi cung c p xác nh n r ng D li u cá nhân c a b n ch a đ c bán cho bên th ba, ho c yêu c u thông tin v b t kỳ bên th ba nào mà thông tin đã đ c bán ho c ti t l cho h vì m c đích kinh doanh.

B t k nh ng đi u trên, trong m t s tr ng h p nh t đ nh, chúng tôi có th cung c p D li u Cá nhân c a b n cho các nhà cung c p d ch v bên th ba c a chúng tôi (đ cho phép chúng tôi cung c p d ch v c a mình cho b n), cho các t ch c liên k t c a chúng tôi v n hành các d ch v h n hò mà chúng tôi ki m soát ho c cho các thành viên khác c a Dating Group (ví d : khi b n yêu c u chúng tôi di chuy n ho c chuy n h s b n đã t o trên m t trong các trang web c a chúng tôi sang m t trang web ho c d ch v h n hò khác).

(c) Tính kh chuy n c a d li u

Trong ch ng m c không nh h ng x u đ n quy n và t do c a ng i khác và trong tr ng h p b n đã đ a ra yêu c u cho chúng tôi:

(i) trong tr ng h p chúng tôi đã s d ng m t ph ng ti n t đ ng đ x lý D li u Cá nhân c a b n, chúng tôi s cung c p cho b n m t b n sao D li u Cá nhân đó đ nh d ng có c u trúc, th ng đ c s d ng và có th đ c b ng máy; và
(ii) sau khi nh n đ c yêu c u c a b n, khi có th th c hi n đ c v m t k thu t, chúng tôi s truy n d li u cá nhân c a b n tr c ti p đ n m t ng i gi d li u khác.

(d) Thông tin nh y c m th ng m i

Trong tr ng h p vi c cung c p cho b n quy n truy c p vào D li u Cá nhân c a b n s ti t l thông tin nh y c m v m t th ng m i, chúng tôi không th cung c p cho b n quy n truy c p vào thông tin đó. Tuy nhiên, chúng tôi s cung c p cho b n lý do đ ng sau quy t đ nh c a chúng tôi.

(e) S d ng các trung gian

Trong tr ng h p chúng tôi không th tr c ti p cung c p cho b n quy n truy c p vào D li u cá nhân c a b n, n u h p lý, chúng tôi s dùng các d ch v c a m t bên trung gian đ th c hi n đi u này.

(f) S a và xóa d li u cá nhân

B n có trách nhi m đ m b o r ng thông tin b n cung c p cho chúng tôi là chính xác và b n c n c p nh t D li u Cá nhân c a b n khi c n thi t. N u vì b t kỳ lý do gì b n không th ch nh s a b t kỳ D li u Cá nhân nào do chúng tôi đang l u gi , vui lòng liên h v i chúng tôi b ng thông tin liên h đ c nêu trong đi u 1.1(b).

N u sau khi nh n đ c yêu c u c a b n, chúng tôi quy t đ nh không s a thông tin c a b n, chúng tôi s thông báo cho b n trong vòng m t tháng v lý do t ch i c a chúng tôi và các c ch có s n đ b n ph n đ i vi c t ch i c a chúng tôi.

N u b n mu n xóa D li u Cá nhân c a mình, vui lòng g i yêu c u c a b n cho chúng tôi b ng thông tin liên h đ c nêu trong đi u 1.1 (b). Các tr ng h p duy nh t mà chúng tôi s không th c hi n các b c h p lý đ xóa D li u Cá nhân c a b n là các tr ng h p chúng tôi c n l u gi d li u đó theo các quy đ nh khác c a Tuyên b v Quy n riêng t này, GDPR ho c vì b t kỳ lý do pháp lý nào khác. Tuy nhiên, vi c chúng tôi xóa D li u Cá nhân c a b n cũng s d n đ n vi c xóa tài kho n Cupid Media c a b n, và đi u đó có nghĩa là b n không th truy c p vào d ch v c a chúng tôi.

N u chúng tôi s a ho c xóa D li u Cá nhân v b n mà tr c đây chúng tôi đã ti t l cho bên th ba theo Tuyên b v Quy n riêng t c a chúng tôi, chúng tôi s th c hi n các b c h p lý đ thông báo cho bên th ba đó v vi c s a ho c xóa và yêu c u h th c hi n t ng t .

(g) T ch i s a ho c xóa

N u b t c lúc nào chúng tôi kh c t hay t ch i vi c b n truy c p vào D li u Cá nhân c a b n ho c t ch i s a hay xóa D li u Cá nhân c a b n, chúng tôi s cho b n bi t lý do cho vi c kh c t hay t ch i đó.

(h) H n ch x lý

B n có th yêu c u chúng tôi gi i h n ho c h n ch cách chúng tôi qu n lý và x lý D li u Cá nhân c a b n, trong tr ng h p đó, chúng tôi s ch x lý D li u Cá nhân c a b n: v i s đ ng ý c a b n; cho vi c thi t l p, thi hành ho c b o v tr c các khi u n i pháp lý ch ng l i Chúng tôi; ho c đ b o v quy n c a m t ng i khác.

(i) Chi phí

Quy n truy c p, xóa và ch nh s a D li u Cá nhân c a b n, bao g m m i thông tin liên l c liên quan, th ng s đ c cung c p mi n phí.

Trong tr ng h p các yêu c u c a b n rõ ràng không có c s ho c quá đáng v b n ch t (đ c bi t là do s l p đi l p l i), chúng tôi có th quy t đ nh thu c a b n m t kho n phí h p lý cho vi c cung c p thông tin ho c liên l c ho c th c hi n hành đ ng đ c yêu c u. Trong tr ng h p các yêu c u c a b n rõ ràng không có c s ho c quá đáng v b n ch t, chúng tôi cũng có th t ch i yêu c u c a b n.

(j) Quy n ph n đ i c th

N u chúng tôi c n x lý D li u Cá nhân c a b n mà không c n s đ ng ý c a b n vì lý do:

(i) th c hi n m t nhi m v vì l i ích chung;
(ii)vi c th c thi quy n chính th c đã đ c trao cho chúng tôi; ho c
(Iii) trong tr ng h p đó là l i ích h p pháp c a chúng tôi ho c l i ích h p pháp c a bên th ba khi làm nh v y;

B n s có quy n ph n đ i vi c s d ng đó.

N u b n ph n đ i vi c chúng tôi s d ng D li u Cá nhân c a b n, chúng tôi s không s d ng D li u Cá nhân c a b n tr khi có căn c h p pháp cho vi c chúng tôi s d ng Thông tin Cá nhân đó, ho c cho vi c thi t l p, thi hành ho c b o v tr c các khi u n i pháp lý.

N u chúng tôi đã thu th p D li u Cá nhân c a b n theo Tuyên b v Quy n riêng t này và quy t đ nh s d ng D li u Cá nhân đó cho m c đích qu ng cáo tr c ti p (mà b n đã cho phép), b n có quy n ph n đ i vi c s d ng nh v y b t c lúc nào.

Khi nh n đ c ph n đ i, ngay khi có th , chúng tôi s ng ng s d ng D li u Cá nhân c a b n cho các m c đích qu ng cáo tr c ti p.

1.8 Khi u n i

(a) Khi u n i

N u b n tin r ng chúng tôi đã s d ng ho c ti t l D li u Cá nhân c a b n theo cách trái v i Tuyên b v Quy n riêng t này ho c vi ph m pháp lu t hi n hành, thì b n có th g i email cho chúng tôi theo đ a ch privacy@cupidmedia.com.

N u b n Liên minh Châu Âu và có khi u n i ho c yêu c u v D li u Cá nhân c a mình, b n cũng có th liên h v i đ i di n Châu Âu VeraSafe c a chúng tôi b ng thông tin liên h có trong đi u 1.1(b) c a Tuyên b v Quy n riêng t này.

B n cũng có quy n khi u n i v i c quan qu n lý liên quan trong khu v c pháp lý c a mình. N u b n không bi t ch c ai là c quan qu n lý có liên quan c a b n, vui lòng liên h v i chúng tôi đ chúng tôi có th h tr b n.

(b) Ph n h i c a chúng tôi

Trong vòng 30 ngày k t khi nh n đ c khi u n i c a b n, chúng tôi s thông báo cho b n b ng văn b n v hành đ ng mà chúng tôi đ xu t th c hi n liên quan đ n khi u n i c a b n và s cung c p cho b n chi ti t v nh ng hành đ ng ti p theo mà b n có th th c hi n n u b n không hài lòng v i ph n h i c a chúng tôi.

1.9 Các đ nh nghĩa

"Dating Group" có nghĩa là SOL Holdings Limited (No. HE342740, Cyprus) và b t kỳ t ch c liên k t ho c có liên quan nào mà nó ki m soát và cung c p d ch v h n hò cho khách hàng.

"Quy đ nh b o v d li u chung""GDPR" có nghĩa là Quy đ nh (EU) 2016/679 c a H i đ ng và Ngh vi n Châu Âu ngày 27 tháng 4 năm 2016 v b o v th nhân liên quan đ n vi c x lý d li u cá nhân và v vi c chuy n t do d li u đó, và hu b Ch th 95/46/EC.

"T ch c qu c t " có nghĩa là m t t ch c và các c quan tr c thu c đ c đi u ch nh b i lu t pháp qu c t ho c b t kỳ c quan nào khác đ c thành l p theo ho c trên c s th a thu n gi a hai ho c nhi u qu c gia.

"D li u cá nhân" có nghĩa là b t kỳ thông tin nào liên quan đ n m t th nhân có th đ nh danh ("ch th c a d li u"); m t th nhân có th đ nh danh là m t ng i có th đ c xác đ nh, tr c ti p ho c gián ti p, đ c bi t b ng cách tham chi u đ n thông tin đ nh danh nh tên, s ch ng minh nhân dân, d li u v trí, thông tin nh n d ng tr c tuy n ho c m t ho c nhi u y u t c th v v t lý, sinh lý, di truy n, tinh th n, kinh t , văn hóa ho c b n s c xã h i c a th nhân đó và bao g m D li u Cá nhân Lo i Đ c bi t.

"X lý" có nghĩa là b t kỳ ho t đ ng ho c các ho t đ ng nào đ c th c hi n đ i v i d li u cá nhân ho c các d li u cá nhân, cho dù có b ng ph ng pháp t đ ng hay không, nh vi c thu th p, vi c ghi l i, t ch c, s p x p, l u tr , đi u ch nh ho c thay đ i, truy xu t, t v n, s d ng, ti t l b ng cách truy n t i, ph bi n ho c làm cho có s n, liên k t ho c k t h p, h n ch , t y xóa ho c h y b .

"D li u cá nhân lo i đ c bi t" có nghĩa là d li u cá nhân ti t l thông tin ch ng t c hay s c t c, ý ki n chính tr , tín ng ng ho c tôn giáo, thành viên hi p h i, lý l ch t pháp c a b n, d li u di truy n và sinh tr c h c nh m m c đích xác đ nh duy nh t m t th nhân, d li u liên quan đ n s c kh e ho c d li u liên quan đ n đ i s ng tình d c ho c xu h ng tình d c c a b n.

"Trang web liên quan" có nghĩa là b t kỳ trang web nào khác đ c s h u, v n hành ho c qu n lý b i Cupid Media Pty Ltd ACN 104 844 564 ho c m t thành viên c a Dating Group.