American Men from Chapel Hill

HACKER SAFE certified sites prevent over 99.9% of hacker crime. Click to Verify - This site has chosen a thawte SSL Certificate to improve Web site security
  • Review your matches for free
  • Access to advanced messaging features
  • Trusted site backed by Cupid Media
1 - 2 of 2

3

Michael is from United States

Michael (50)

Searching for a loving soulmate Chapel Hill, North Carolina, United States
Seeking: Female 20 - 47 for Marriage

Am pĕn khn thī̀ sụ̄̀xs̄ạty̒ māk s̄æwngh̄ā khwām s̄ạmphạnṭh̒ raya yāw thī̀ xyū̀ bn phụ̄̂nṭ̄hān k̄hxng khwām rạk, khwām s̄nuk, khwām s̄mbūrṇ̒ læa khwām mùng mạ̀n k̄hxng chīwit yāw h̄ı̂ kạb p̄hū̂h̄ỵing thī̀ s̄wyngām k̄hxng c̄hạn Khrxbkhrạw læa pheụ̄̀xn k̄hxng c̄hạn h̄māykhwām ẁā thuk xỳāng pheụ̄̀x c̄hạn c̄hạn khey h̄ỳā kạb dĕk s̄xng khn thī̀ s̄wyngām h̄ûn i xārạkk̄hā k̄hxng c̄hạn ca thả xarị s̄ảh̄rạb phwk k̄heā c̄hạn ng̀āy« c̄hạn t̂xngkār khn thī̀ mī khwām s̄ncı k̄hxng tạw xeng læa mị̀ thrāb ẁā p̄hm mī h̄emụ̄xng p̄hm cheụ̄̀x nı khwām sụ̄̀xs̄ạty̒ læa ro mæn tik p̄hm chxb h̄ād thrāy, good food, læa h̄ạwreāa xỳāng h̄nạk læa kār thảngān xxk c̄hạn rạk kār prung xāh̄ār læa kār prung xāh̄ār thī̀ mī khwām s̄nuk s̄ảh̄rạb khn xụ̄̀n « c̄hạn kảlạng mxng h̄ā thī̀ ca h̄ā khn thī̀ mī khuṇs̄mbạti thāng khemī thī̀ dī r̀wm kạn læa mī khwām s̄ncı nı khwām s̄ạmphạnṭh̒ k̄hxng khū̀ s̄mrs̄

Howard (69)

Hi.. Chapel Hill, North Carolina, United States
Seeking: Female for Marriage

Hi..

Cupid Media, the Cupid Media Logo and ThaiCupid.com are registered trademarks of Ecom Holdings Pty Ltd and used with permission by Cupid Media Pty Ltd.