Login

Manitoba Canadian Men

Review your matches for free
Access to advanced messaging features
Trusted site backed by Cupid Media
Thai Dating Site

/

Single Men

/

Canada

/

Marriage

/

Location

/

Manitoba

1 - 35 of 86
Bill
58 Selkirk, Manitoba, Canada
Seeking: Female 35 - 50
steven
52 Winnipeg, Manitoba, Canada
Seeking: Female 25 - 45
S̄wạs̄dī! Yindī pĕn xỳāng yìng thī̀ dị̂ phb khuṇ c̄hạn pĕn wiṣ̄wkr xāyu 52 pī thī̀rạk chīwit læa chı̂ welā nxk b̂ān h̄āk khuṇ t̂xngkār khır s̄ạk khn thī̀ ca phūd khuy d̂wy c̄hạn k̆ phr̂xm rạb fạng læa phelidphelin kạb kār s̄nthnā cheing lụk keī̀yw kạb thuk s̄ìng læa thuk s̄ìng meụ̄̀x c̄hạn mị̀ dị̂ thảngān h̄rụ̄x xxk pị s̄ảrwc phụ̄̂nthī̀ klāng cæ̂ng c̄hạn chxb thdlxng nı khrạw c̄hạn cheụ̄̀x mạ̀n nı kār chı̂ chīwit xỳāng tĕm thī̀ læa kĥn phb khwām s̄uk̄h nı s̄ìng thī̀ reīyb ng̀āy c̄hạn kảlạng mxng h̄ā khır s̄ạk khn thī̀rạk kār p̄hcỵ p̣hạy læa kār s̄nthnā thāng pạỵỵā h̄emụ̄xn kạn xārmṇ̒ k̄hạn thī̀ dī læa kār peid cı kŵāng pĕn khuṇs̄mbạti thī̀ c̄hạn chụ̄̀nchm nı tạwp̄hū̂ thī̀ xāc pĕn khū̀ khrxng c̄hạn yạng mxng h̄ā khır s̄ạk khn thī̀ mī khwām thayexthayān mī khwām h̄ĕn xk h̄ĕncı læa peid cı rạb kār lxng s̄ìng h̄ım̀«mị̀ ẁā ca s̄ảrwc meụ̄xng h̄ım̀ h̄rụ̄x dū h̄nạng s̄bāy «c̄hạn k̆ xyāk xyū̀ kạb khn thī̀ phr̂xm ca s̄r̂āng khwām thrng cả h̄ım̀ «læa mī khwām s̄ạmphạnṭh̒ thī̀ mī khwām h̄māy h̄āk khuṇ h̄lngh̄ıl nı chīwit læa phr̂xm thī̀ ca bæ̀ng pạn pras̄b kā rṇ̒ h̄ım̀«c̄hạn yindī pĕn xỳāng yìng thī̀ dị̂ rū̂cạk khuṇ! Hey there! It's great to meet you. I'm a 52-year-old engineer who loves life and spending time outdoors. If you need someone to talk to, I'm all ears and enjoy deep conversations about anything and everything. When I'm not working or exploring the great outdoors, I love experimenting in the kitchen. I firmly believe in living life to the fullest and finding happiness in the simple things. I'm seeking someone who shares my love for adventure and intellectual conversations. A good sense of humor and an open mind are qualities I appreciate in a potential partner. I'm also looking for someone who's ambitious, compassionate, and open to trying new things. Whether exploring a new city or having a cozy movie night, I'd love to be with someone ready to make new memories and have a meaningful connection. If you're passionate about life and ready to share new experiences, I'd be thrilled to get to know you!
member
49 Winnipeg, Manitoba, Canada
Seeking: Female 25 - 43
Shayne
63 Swan River, Manitoba, Canada
Seeking: Female 49 - 70
dart
59 Winnipeg, Manitoba, Canada
Seeking: Female 28 - 46
patrick
62 Winnipeg, Manitoba, Canada
Seeking: Female 26 - 42
jim
63 Minnedosa, Manitoba, Canada
Seeking: Female 40 - 62
Dave
50 Winnipeg, Manitoba, Canada
Seeking: Female 27 - 44
Mark
50 Winnipeg, Manitoba, Canada
Seeking: Female 30 - 42
JOHN
49 Winnipeg, Manitoba, Canada
Seeking: Female 18 - 40
dasha
37 Winnipeg, Manitoba, Canada
Seeking: Female 30 - 38
dwayne
64 Winnipeg, Manitoba, Canada
Seeking: Female 31 - 65
Carl
42 Thompson, Manitoba, Canada
Seeking: Female 21 - 40
Brent
67 Winnipeg, Manitoba, Canada
Seeking: Female 30 - 48
Rey
56 Winnipeg, Manitoba, Canada
Seeking: Female 26 - 44
Bill
22 Winnipeg, Manitoba, Canada
Seeking: Female 18 - 22
Mason
23 Brandon, Manitoba, Canada
Seeking: Female 18 - 23
Furqan
31 Dauphin, Manitoba, Canada
Seeking: Female 20 - 36
madhav
26 Morden, Manitoba, Canada
Seeking: Female 19 - 34
Herbs
45 Winnipeg, Manitoba, Canada
Seeking: Female 18 - 30
Theo
52 Winnipeg, Manitoba, Canada
Seeking: Female 18 - 45

Next

first
Previous

You might also be interested in: